Opšti uslovi poslovanja

  Opšti uuslovi korištenja usluga u vezi sa softverom “STUCC”.

  § 1 Opseg i ugovorne strane

  Ovi opšti uslovi odnose se na sve usluge (u daljnjem tekstu „usluge“) WB Perunis doo, Veselina Masleše 11, 78000 Banja Luka (u daljnjem tekstu „pružatelj“) njihovim ugovornim partnerima (u daljnjem tekstu „kupac“) , pružatelj i kupac (u daljnjem tekstu zajedno „strane”)”) u vezi sa softverskom aplikacijom „STUCC” (u daljnjem tekstu „Usluga”) koju pruža pružatelj za korištenje usluga. Korištenje usluga dopušteno je isključivo pravnim licima i isključivo u poslovne svrhe. Iz sklapanja ugovora kao kupci isključeni su potrošači i fizičke osobe.

  § 2 Predmet ugovora

  1. Predmet ovih opštih uslova je korištenje usluga pružatelja vezano uz verziju aplikacije koje pružatelja trenutno pruža prilikom sklapanja ugovora za uspostavu telefonskih veza za dolazne i odlazne telefonske aktivnosti i davanje prava korištenja usluge od strane pružatelja kupcu uz plaćanje ugovorene naknade.
   Ovi opšti uslovi reguliraju i korištenje usluga u svrhu testiranja.
  2. Spajanje korisnika sa Internetom, održavanje mrežne veze kao i nabavka ili stavljanje na raspolaganje hardvera i softvera potrebnog korisniku za korištenje usluga pružatelja nisu predmet ovog ugovora.
   Funkcionalna administracija usluge također nije predmet ugovora. Korisnička administracija, konfiguracija i održavanje podataka odgovornost su korisnika.
   Osim ako nije izričito dogovoreno, pružatelj usluga ne duguje nikakve daljnje usluge. Konkretno, pružatelj nije dužan pružati dodatne usluge konfiguacije i/ili kreirati i pružati individualne prilagodbe ili dodatne programe.

  § 3 Ponuda i sklapanje ugovora, probna verzija

  1. Prikazi usluga pružatelja na Internetu ne predstavljaju obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora, već predstavljaju samo poziv kupcu na dostavu ponude, koju pružatelja zadržava pravo prihvatiti.
  2. Kupac može dostaviti obvezujuću ponudu (u daljnjem tekstu „narudžba”) registracijom na zmg.ch/bs/registracija. Dostavljanjem ponude kupac izjavljuje da je poduzetnik i da će uslugu koristiti isključivo u poslovne svrhe.
  3. Ugovor (u daljnjem tekstu "ugovor") nastaje prihvaćanjem ugovorne ponude korisnika od strane pružatelja usluga. Prihvaćanje je ili izričito deklarirano ili se može vidjeti najkasnije kada pružatelj počne pružati usluge.
  4. Obrada narudžbe i prijenos svih informacija potrebnih u vezi sa sklapanjem ugovora odvija se automatski putem elektroničke pošte. Kupac stoga mora osigurati da je adresa e-pošte koju je dostavio pružatelju tačna, da je primanje e-pošte tehnički osigurano i, posebno, da ga ne sprječavaju filteri SPAM-a.
  5. Ovi opšti uslovi također se primjenjuju na korištenje Usluga u sklopu besplatnog probnog razdoblja. Do narudžbe usluga uz naknadu, kupac ih ima pravo koristiti bez naknade do iznosa odobrenog za testiranje i skladno uslovima ovog ugovora.

  § 4 Pružanje usluge od strane pružatelja, izrada korisničkog naloga

  1. Pružatelj održava aplikaciju potrebnu za korištenje usluga u trenutnoj verziji u skladu sa sljedećim propisima za korištenje od strane korisnika putem usluge u oblaku koju pružatelj pruža ili kojom upravlja korištenjem usluga treće strane i stavlja ih na raspolaganje putem Interneta. Opis opsega usluga u oblaku može se pronaći na zmg.ch/bs/funkcije.
  2. Prilikom narudžbe kupac kreira nalog za korištenje usluga pružatelja (u daljnjem tekstu „korisnički nalog“). Kupac kreira administrativni nalog uključujući lozinku. Nakon toga Kupac, kao administrator, preuzima odgvornost za kreiranje dodatnih korisničkih naloga.
  3. Kupac je dužan da prilikom registracije korisničkog naloga ne daje lažne ili obmanjujuće podatke. Ukoliko kupac kreira korisnički nalog u ime pravne osobe ili društva, korisnik jamči da ima zakonsku ovlast za otvaranje korisničkog naloga u ime te pravne osobe ili društva. Prijenos korisničkog naloga na drugog korisnika nije dopušten. Kupac je dužan čuvati tajnost podataka korisničkog naloga i lozinke.

  § 5 Zahtjevi za korištenje usluge

  Za neometano korištenje usluge potrebna je kombinacija hardvera i softvera koju preporučuje pružatelj. Pružatelj nije odgovoran za hardver i softver i njihovu konfoiguraciju na strani korisnika niti je odgovoran za telekomunikacijsku vezu između korisnika i pružatelja.

  § 6 Dostupnost usluga

  Pružatelj ne može jamčiti nesmetan rad ili rad bez grešaka usluga u oblaku koje pružaju treće strane koje su potrebne za korištenje usluga. Međutim, pružatelj će nastojati održati svoje usluge operativnima i dostupnima u svakom trenutku; povremeni prekidi i kvarovi se ne mogu izbjeći.

  § 7 Ostale usluge pružatelja

  1. Pružatelj stavlja korisniku online korisnički priručnik. Kupac ima pravo memorisati, oštampati i reproducirati korisnički priručnik u odgovarajućem broju za potrebe ovog ugovora, uz zadržavanje postojećih obavijesti o pravima vlasništva. Inače, ograničenja korištenja dogovorena za uslugu prema Odjeljku 8 ovog ugovora primjenjuju se u skladu s korisničkim priručnikom ili drugom dostavljenom dokumentacijom.
  2. Pružatelj ima pravo promijeniti usluge koje pruža i/ili proširiti opseg usluge i/ili izvršiti poboljšanja i/ili ukloniti funkcionalnosti usluge. Kupac nema pravo na određene funkcionalnosti usluge.
  3. Pružatelj će pravodobno obavijestiti korisnika o svim značajnijim promjenama usluga.
  4. Dodatne usluge s pružateljem usluga mogu se dogovoriti u bilo kojem trenutku pisanim putem ili putem e-pošte, kao i edukacija o korištenju usluge. Takve dodatne usluge bit će pružene uz plaćanje po opšte važećim cijenama pružatelja u trenutku narudžbe.

  § 8 Prava korištenja usluge

  1. Kupac i korisnici koje je postavio dobivaju jednostavno, neisključivo, nepodlicencirajuće i neprenosivo pravo korištenja funkcionalnosti usluge putem interneta, koje je vremenski ograničeno na trajanje ugovora i može se raskinuti skladno odredbama ugovora i ovih Opštih uslova.
  2. Ako pružatelj pruža nove verzije, ažuriranja ili nadogradnje ili vrši druge isporuke u vezi s uslugom tokom trajanja ugovora, gore navedena prava također se odnose na njih. Međutim, pružatelj nije obvezan osigurati nove verzije, ažuriranja, nadogradnje ili druge nove isporuke osim ako je to potrebno za uklanjanje nedostataka.
  3. Probna verzija usluge bit će dostupna korisniku tokom ograničenog razdoblja dogovorenog prilikom kreiranja korisničkog naloga i unutar opsega probnog volumena. Gore navedena prava također se odnose na probnu verziju usluge.
  4. Kupac nema pravo na nikakva prava koja mu gore nisu izričito dodijeljena. Konkretno, korisnik nema pravo koristiti usluge izvan dogovorene svrhe. Svaka upotreba koja ne uključuje ili samo uključuje korištenje telefonskih veza putem usluge izričito je isključena.
  5. Kupac poduzima potrebne mjere opreza kako bi spriječio korištenje usluge od strane neovlaštenih osoba. Konkretno, pristupni podaci moraju biti zabilježeni na mjestu koje je inače zaštićeno od neovlaštenog pristupa.
  6. Ako korisnik prekrši obveze prema gore navedenim brojevima (1) do (5) iz razloga za koje je odgovoran, pružatelj može blokirati korisnikov pristup usluzi ili podacima aplikacije ako se kršenje može na ovaj način odustaviti. Ako kupac nastavi kršiti ili ponavlja obveze iz stavaka (1) do (5) unatoč odgovarajućem pisanom upozorenju pružatelja i za to je odgovoran, pružatelj može izvanredno raskinuti ugovor bez poštivanja otkaznog roka.

  § 9 Naknada i plaćanje

  1. Za usluge koje se pružaju i za telekomunikacijske veze uspostavljene putem usluge, korisnik plaća pružatelju naknadu koja proizlazi iz ugovora i cjenika na kojem se on temelji, plus odgovarajući zakonski PDV.
  2. Kako bi mogao koristiti usluge pružatelja sukladno sklopljenom ugovoru, kupac mora unaprijed uplatiti iznos potreban za korištenje na račun koji mu je otvoren pod njegovim korisničkim nalogom (u daljnjem tekstu: kao "kreditni račun"). Ako kreditni račun nema dovoljno kredita za korištenje usluga pružatelja, korisnik više ne može koristiti usluge pružatelja.
  3. Naknade koje stvarno nastanu korištenjem bit će redovito fakturirane za obračunsko razdoblje dogovoreno s kupcem. Osim ako nije dogovoreno drugo obračunsko razdoblje, računi će se izdavati mjesečno.
  4. Pružatelj pruža elektroničku fakturu putem e-pošte. Korisnik također može vidjeti trenutno preostali iznos kredita ili bilo koji manjak na kreditnom računu postavljenom za njega pod "Obračun".
  5. Za plaćanje naknade za pružateljeve usluge, korisnik mora navesti način plaćanja u svrhu dodavanja kredita. Odabirom odgovarajućeg načina plaćanja kupac jamči da je ovlašten koristiti način plaćanja koji želi te da su podaci o plaćanju koje je naveo potpuni i točni.

  § 10 Dužnosti i obveze kupca

  1. Kupac će ispuniti sve dužnosti i obveze koje se razumno mogu očekivati za realizaciju ugovora i pružanje usluga. Kupac će odmah obavijestiti pružanja ako uoči da svoju obvezu suradnje ne može ispuniti uredno ili sa zakašnjenjem.
  2. Kupac je odgovoran za pravovremeno i potpuno izvršenje svojih obaveza. Kupac se posebno obvezuje da će
   1. čuvati u tajnosti ovlaštenja za korištenje i pristup koje je postavio prilikom kreiranja korisničkog naloga ili za korisničke naloge, kao i dogovorenu zaštitu identifikacije i autentifikacije te ih ne prosljeđivati neovlaštenim korisnicima;
   2. za zaštitu korisničkih ID-ova, lozinki i sličnog putem odgovarajućih i uobičajenih mjera; Kupac će odmah obavijestiti pružatelja usluga ako postoji bilo kakva sumnja da su pristupni podaci i/ili lozinke postali poznati neovlaštenim osobama;
   3. Prije slanja podataka i informacija pružatelju, provjerite ima li virusa u njima i koristite najsuvremenije programe za zaštitu od virusa;
   4. neće zloupotrebiti razmjenu elektroničkih poruka koja je moguća u okviru ugovornog odnosa i/ili korištenje usluge za slanje neželjenih poruka i informacija trećim stranama;
   5. od njega ovlaštene korisnike obvezati na poštivanje odredbi ugovora i ovih opštih uslova koji se odnose na korištenje usluga pružatelja.
  3. Kupac se nadalje obvezuje da neće koristiti usluge i resurse koje pruža pružatelj za radnje koje krše zakonske zabrane, moral i prava trećih osoba. To posebno uključuje sljedeće radnje:
   1. Neovlašteni upad u informatičke sisteme trećih strana (npr. hakiranje);
   2. Oštećenje informatičkih sistema trećih strana slanjem/prosljeđivanjem tokova podataka i/ili e-pošte (npr. Dos/DDos napadi);
   3. Traženje otvorenog pristupa informatičkim sistemima (npr. skeniranje portova);
   4. Slanje e-pošte trećim stranama u reklamne svrhe, osim ako je primatelj izričito pristao ili se na drugi način složio.

   Ako korisnik prekrši jednu ili više ovih obveza, pružatelj ima pravo odmah prekinuti svoje usluge i blokirati pristup usluzi.

  4. Kupac se nadalje obvezuje poštivati sve zakonske odredbe koje se odnose na korištenje usluga pružatelja. Ovo posebno uključuje obvezu kupca da dobije potrebnu suglasnost od dotične osobe,
   1. ako prikuplja, obrađuje ili koristi lične podatke u sklopu korištenja usluga pružatelja, pod uslovom da za to ne postoji zakonska dozvola;
   2. ako to zahtijeva zakon protiv nepoštene konkurencije.
  5. Kupac se obvezuje da neće zloupotrebiti usluge pružatelja. Konkretno, korisnik smije koristiti uslugu samo za dogovaranje dolaznih i odlaznih telefonskih veza, a ne u druge svrhe (npr. za e-mail kampanje) i korisnik ne smije uspostavljati nikakve veze koje ne služe u svrhu izravne komunikacije s drugim sudionikom, već samo u svrhu uspostavljanja veze /ili trajanja veze.
  6. Ako kupac ne uspije ispuniti svoje obaveze, ne pruži ih ispravno ili kasni, pružatelj se oslobađa obveze pružanja zahvaćenih usluga, a posebno pridržavanja svih dogovorenih rokova. Ukoliko kupac ne ispuni svoje obaveze, ne pruža ih ispravno ili kasni, pružatelj će unatoč tome nastojati pružiti svoje usluge u skladu s ugovorom. Ako dođe do dodatnog rada zbog kupčevog izostanka suradnje, neodgovarajuće suradnje ili kašnjenja, pružatelj ima pravo zahtijevati odgovarajuću naknadu u okviru svoje razumne diskrecije.
  7. Kupac se obvezuje koristiti usluge isključivo kao poduzetnik u poslovne svrhe.

  § 11 Zahtjev za izuzeće

  Kupac se obvezuje obeštetiti pružatelja od svih zahtjeva trećih osoba koji se temelje na nezakonitom korištenju usluga pružatelja ili tehničke infrastrukture na kojoj je usluga dostupna za korištenje ili koji su napravljeni uz njegovo odobrenje ili koji proizlaze posebice iz podataka zakon o zaštiti, autorsko pravo, pravo tržišnog natjecanja ili drugi pravni sporovi povezani s korištenjem usluga pružatelja. Ukoliko kupac shvati da prijeti takav prekršaj, dužan je o tome odmah obavijestiti pružatelju usluga.

  § 12 Sigurnost podataka, zaštita podataka, obveza korisnika na backup podataka

  1. Strane će poštivati primjenjive propise o zaštiti podataka, posebno one koji se primjenjuju u EU (Njemačkoj), i zahtijevat će od svojih zaposlenika zaposlenih u vezi s ugovorom i njegovom provedbom da čuvaju tajnost podataka, osim ako to već nisu općenito obvezni činiti.< /li>
  2. Ako kupac prikuplja, obrađuje ili koristi lične podatke, jamči da ima pravo na to u skladu s važećim propisima, posebice o zaštiti podataka, te u slučaju kršenja oslobađa pružatelja od trećeg stranačke tvrdnje.
  3. Strane pretpostavljaju da će se obrada svih osobnih podataka na koje utječe pružatelj i/ili podizvođači unutar opsega ugovora odvijati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). U tom smislu, kupac je odgovoran za
   1. prijenos podataka i informacija,
   2. dobivanje svih potrebnih saglasnosti od korisnika,
   3. ocjenu dopuštenosti obrade podataka od strane pružatelja
   4. zaštitu prava korisnika usluge.
  4. Kupac stoga ostaje "gospodar podataka" i u ugovornim uslovima i u uslovima zaštite podataka. Hoće li i u kojoj mjeri treće strane unositi ili pristupati podacima ostaje isključivo odluka kupca. Ako kupac dopušta trećim stranama korištenje ličnih podataka, kupac će osigurati da je upravljanje autorizacijom organizirano na odgovarajući način.
  5. Kupac je odgovoran za sve podatke i sadržaje koje prenosi, komunicira, objavljuje ili obrađuje u sklopu korištenja usluga te će izraditi ažurne sigurnosne kopije svih podataka koje prenosi na tehničku infrastrukturu koju pruža / koju koristi da omogući brz i isplativ oporavak podataka u slučaju kvara sistema.
  6. Na izričiti zahtjev kupca, stranke sklapaju dodatni ugovor za obradu podataka o narudžbi u skladu sa § 28. stavkom 3. Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
  7. Pružatelj može pružati usluge preko izvođača u zemlji i inozemstvu, ali mora dogovoriti obveze s podizvođačem u skladu s relevantnim zakonima.

  § 13 Potraživanja u slučaju neispravne izvedbe, obaveza kupca da prijavi nedostatke, područje podrške

  1. Ako su usluge koje pružatelj pruža prema ovom ugovoru neispravne, pružatelj će, prema vlastitom nahođenju, popraviti ili ponovno izvršiti usluge unutar razumnog vremenskog razdoblja i nakon reklamaicije korisnika; Do ove korekcije može doći i pružanjem zamjene ili rješenja za zaobilaženje, sve dok je to razumno za kupca.
  2. Kupac ima pristup području podrške za pružateljeve usluge. Kupac ima pravo slati poruke pružatelju u ovom području podrške. Pružatelj će nastojati odgovoriti na ove poruke odmah u okviru mogućnosti koje su mu dostupne.
  3. Ako kasnija izvedba ne uspije, kupac ima pravo, nakon postavljanja i isteka razumnog razdoblja odgode, smanjiti dogovorenu naknadu za odgovarajući iznos. Pravo na smanjenje ograničeno je na iznos naknade koji se može pripisati neispravnom dijelu usluge.
  4. Ako se mogućnost korištenja usluga ne uspostavi unutar razumnog razdoblja odgode koje je postavio korisnik nakon što je pružatelj saznao za nedostatak, tj. ako je korištenje usluge potpuno ili značajno ograničeno i ako je kvar stoga nije ispravljeno, kupac može raskinuti ugovorni odnos bez prethodne obavijesti bez prethodne obavijesti. Neuspjeh u otklanjanju kvara može se pretpostaviti samo ako je to nemoguće, ako ga pružatelj odbije ili neopravdano kasni, ako postoje opravdane sumnje u izglede za uspjeh ili ako je to za kupca nerazumno iz drugih razloga.
  5. Kupac je dužan nedostatke u ugovorenim uslugama, a posebice u uslugama pružatelja odmah prijaviti pružatelju. Ako pružatelj nije mogao popraviti situaciju zbog propusta ili kašnjenja u izvješćivanju, kupac nema pravo u cijelosti ili djelomično smanjiti naknadu koju duguje prema ovom ugovoru, zahtijevati naknadu štete uzrokovane nedostatkom ili rraskinuti ugovor bez prethodne obavijesti. Kupac mora dokazati da nije odgovoran za nepodnošenje prijave.

  § 14 Odgovornost, ograničenja odgovornosti, odgovornost za proizvode

    1. Pružatelj je u potpunosti odgovoran za svu štetu,
     1. od povrede života, tijela ili zdravlja, koja se temelji na namjernom ili nemarnom kršenju dužnosti ili drugom namjernom ili nemarnom ponašanju od strane pružatelja ili jednog od njegovih pravnih zastupnika ili posrednika;
     2. zbog nepostojanja ili izostavljanja garantovane funkcije značajke ili nepoštivanja garancije;
     3. koja se temelji na namjernom ili krajnjem nemaru kršenja dužnosti ili drugom namjernom ili krajnje nemarnom ponašanju od strane pružatelja usluga ili jednog od njegovih pravnih zastupnika ili pomoćnih agenata.
    2. Pružatelj je također odgovoran, ograničeno na naknadu za predvidljivu štetu koja je tipična za ugovor, za štete koje se temelje na blagom nemaru kršenja bitnih ugovornih obveza od strane pružatelja ili jednog od njegovih pravnih zastupnika ili posrednika.
     Bitne ugovorne obaveze su one čije ispunjenje omogućuje pravilnu provedbu ovog ugovora i na čije se poštivanje kupac može osloniti.
     Odgovornost za druge udaljene posljedične štete je isključena.
    3. Također je isključena odgovornost za sve druge štete, posebno za štete uzrokovane lakim nemarom zbog kršenja drugih nebitnih ugovornih obaveza od strane pružatelja ili jednog od njegovih pravnih zastupnika ili posrednika.
    4. Svaka odgovornost pružatelja za štetu, za bilo kakve nedostatke koji su mogli postojati kada je ugovor raskinut je isključena.
    5. Ovo ne utječe na odgovornost pružatelja prema Zakonu o odgovornosti za proizvode.

  § 15 Početak ugovora, trajanje, raskid, blokiranje

  1. Ugovorni odnos počinje sklopljenim ugovorom. Usluga se pruža automatski slanjem potvrde registracije.
  2. Ovaj ugovor nema minimalni rok trajanja i bilo koja ga strana može raskinuti u bilo kojem trenutku s otkaznim rokom od jednog mjeseca do kraja mjeseca.
  3. Pravo na raskid iz dobrog razloga ostaje nepromijenjeno za strane. Važan razlog postoji za pružatelja posebno ako kupac svjesno prekrši bitnu ugovornu obvezu i korisnik ne popravi situaciju u razumnom roku unatoč upozorenju.
  4. Svi prekidi moraju biti u tekstualnom obliku kako bi bili učinkoviti.
  5. U slučaju pojave ili sumnje na kršenje postojećih obveza korisnika u skladu s § 10 (3), (4) ili (5), pružatelj ima pravo
   1. ograničiti korisnikov pristup uslugama pružatelja usluga;
   2. zahtijevati od kupca da ispravi povredu obveze ili da je sam ispravi.

   Pružatelj ne utječe na percepciju i ostvarivanje daljnjih prava i zahtjeva (osobito pravo na [djelomični] raskid ugovora i traženje naknade štete).
   Pružatelj će unaprijed obavijestiti korisnika o planiranim mjerama i dati korisniku razumno vremensko razdoblje za otklanjanje povrede obveze prije poduzimanja bilo koje od gore navedenih mjera. Ovo se ne odnosi na hitne slučajeve i/ili ako postoji druga zakonska obveza.

  § 16. Obveze tokom i nakon raskida ugovora

  1. Raskidom ugovora prestaju sva prava korisnika na korištenje usluge.
  2. Bilo koji kredit na kreditnom računu kupca koji bi još mogao postojati u trenutku raskida ugovora i koji korisnik nije iskoristio za korištenje usluga pružatelja bit će vraćen korisniku unutar 4 nedelje nakon raskida ugovor. Dopušteno je prebijanje bilo kakvih potraživanja pružatelja proizašlih iz ili u vezi s ovim ugovorom.

  § 17. Viša sila, kašnjenja u izvedbi

  Kašnjenje u izvršenju zbog više sile, uključujujući događaje koji znatno otežavaju ili čak onemogućuju pružatelju pružanje usluga prema ovom ugovoru, posebno štrajkovi, isključenja, službene naredbe, neuspjeh ili prekide u područje komunikacijskih mreža i pristupnika drugih operatera, Osobito u vezi s uslugama u oblaku pružatelja trećih strana, pružatelj nije odgovoran ako pružatelj nije odgovoran za njih samostalno ili ako se krivnja pripisuje njegovim posrednicima njemu. One ovlašćuju pružatelja da odgodi ili prekine usluge koje će pružati za vrijeme trajanja invaliditeta.

  § 18. Pravo prijeboja i zadržavanja, ustupanje

  1. Kupac može nadoknaditi potraživanja pružatelja samo neospornim ili zakonski utvrđenim potraživanjima. Kupac ima samo pravo tražiti pravo zadržavanja zbog protutužbi koje proizlaze iz ovog ugovora.
  2. Kupac može prenijeti prava i obveze iz ovog ugovora na treću stranu samo uz prethodnu pismenu suglasnost pružatelja.

  § 19. Pružanje usluga pružatelja od strane trećih strana

  Pružatelj ima pravo pružati svoje usluge prema ovom ugovoru preko trećih strana kao podizvođača. Pružatelj je odgovoran za pružanje usluga od strane podizvođača kao i za vlastite radnje.

  § 20. Završne odredbe, nadležnost, mjerodavno pravo

  1. Svi sporazumi, sporedni ugovori i jamstva kao i naknadne izmjene i dodaci ovom ugovoru moraju biti u pisanom obliku. Ovo se također odnosi na otkazivanje, izmjenu ili odricanje od samog zahtjeva u pisanom obliku.
  2. Ako neka odredba ovog ugovora bude ili postane nevažeća ili ako je ugovor nepotpun, to neće utjecati na ostatak ugovora; preostale odredbe ostaju na snazi. U tom slučaju i u slučaju praznina koje strana nije predvidjela, stranke će se dogovoriti o propisu koji najbolje odgovara smislu i svrsi ugovora i koji se tome najviše približava u slučaju nevaljane odredbe.
  3. Ovaj ugovor podliježe švicarskom zakonu, isključujući UN-ovu Konvenciju o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG).
  4. Mjesto izvršenja i isključivo mjesto jurisdikcije za sve sporove koji proizlaze iz ili u vezi s ovim ugovorom je kanton Zug, Švicarska.
  © 1999 - 2024 - Perunis GmbH, All Rights Reserved.

  Please publish modules in offcanvas position.